• Discover WAMGROUP
  • Global Network
  • News & Events
  • Careers Worldwide
  • Suppliers
Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna dla kontrahentów WAM Polska Sp. zo.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WAM Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kruszynie, ul. Główna 28 ,59-700 Kruszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej , IXX Wydział Gosp. pod nr  KRS: 0000244880, NIP: 6121740762, zwana dalej spółką.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

3. Dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia działań przez Administratora danych związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz świadczenia oferowanych usług albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na ten cel – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.
Ponadto  Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółki i zachowania zasady rozliczalności.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: współpracujące z Administratorem danych firmy, urzędy i instytucje w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz świadczenia oferowanych usług.
W szczególności Państwa dane mogą być przekazywane:
 
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS),
d) podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzonej działalności, w tym świadczącym usługi doradcze, prawnicze, finansowe.
e) pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych aby wykonać powierzone im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym , którym Spółka zleci to zadanie.
 
6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 
7. Informujemy że ww. sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie pisemnie na adres Administratora danych, w naszej siedzibie, telefonicznie lub mailowo na adres: ochronadanych@wam.pl
Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich . Dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO o czym zostaną państwo poinformowani przed rozpoczęciem procesu przesyłania danych.
 
10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami
 
GDPR W dniu 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Sprawdź, jak dostosowaliśmy naszą politykę prywatności do prawodawstwa europejskiego.

Ta witryna używa plików cookie, włącznie z plikami cookie stron trzecich w celu poprawy zadowolenia użytkowników i świadczenia usług zgodnie z ich preferencjami. Zamykając ten baner, przewijając tą stronę lub poprzez kliknięcie dowolnego elementu użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować ze wszystkich lub niektórych plików cookie należy przejść do sekcji:
polityka prywatności i "ciasteczka"